DCB b2b shhron, naked relaxing, OLGA

sobota 21.01

start 23:00
end 8:00
price 60

main stage

23:30 – 2:30 DCB b2b shhron

2:30 – 5:00 naked relaxing

5:00 – end OLGA


patio

23:00 – 2:30 Evius

2:30 – end Grażyna Biedroń